image26

Past Reunions

1983 Miami, Florida
1984 Madison, Florida
1985 St. Petersburg, Florida
1986 Atlanta, Georgia
1987 Orlando, Florida
1988 Miami, Florida
1989 Madison, Florida
1990 St. Petersburg, Florida
1992 Lake Park, Florida
1993 Lakeland, Florida
1994 Miami, Florida
1995 New Orleans, Louisiana
1996 Washington, D.C.
1997 Fayetteville, NC
1998 Houston, Texas
1999 Miami, Florida
2000 Madison, Florida
2001 Miami, Florida
2002 Washington, D.C.
2003 New Orleans, Louisiana
2004 Houston, Texas
2005 St. Petersburg, Florida
2006 Philadelphia, PA
2007 Jacksonville, Florida
2008 Miami, Florida
2009 Dallas, Texas
2010 Washington, D.C.
2011 Charlotte, North Carolina
2013 Atlanta, Georgia
2014 Tampa, Florida
2015 New Orleans
2016 Sanford, Florida
2017 Houston, Texas
2018 Washington, D.C.

2019 Lakeland, Florida